Kommunens plikt til å utarbeide regnskap er hjemlet i kommuneloven § 14-6 1. ledd.

Revisjonens oppgave er å bekrefte at kommunens regnskap ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi skal også påse at kommunen har etablert en god intern kontroll, og at denne virker som forutsatt.

Revisors oppgaver er regulert i kommunelovens kapittel 24.
Våre revisorer har god faglig kompetanse og mange års erfaring i å utføre revisjon av de ulike typer regnskap som er knyttet til kommunal virksomhet. Vi utfører løpende revisjon, revisjon av årsregnskap og attestasjonsoppgaver for:

Våre revisorer har god faglig kompetanse og mange års erfaring i å utføre revisjon av de ulike typer regnskap som er knyttet til kommunal virksomhet. Vi utfører revisjons- og attestasjonsoppgaver for:

  • Kommuner
  • Kommunale- og interkommunale foretak
  • Stiftelser
  • Legater
  • Kirkelig fellesråd
  • Menighetsråd

Alle våre oppdrag utføres i tråd med gjeldende lov, forskrifter og revisjonsstandarder.