Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets- eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Østre Viken Kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon for alle sine eierkommuner.

I forvaltningsrevisjonen vurderer vi om:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, og om ressursbruken er effektiv med hensyn til de mål som er satt
  • regelverket etterleves
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger, og/eller om resultatene for virksomheten er nådd

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3, og våre revisjonsoppdrag gjennomføres i tråd med RSK001 “Standard for forvaltningsrevisjon” utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund.