Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å gjøre vurderinger av om lov og forskrift eller kommunens reglementer følges, samt vurdere om ressursene brukes til å løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak, herunder de forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås.

Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3, og våre revisjonsoppdrag gjennomføres i tråd med RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon utarbeidet av NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.