Aremark kommune

Tekniske tjenester offentlige anskaffelser – Aremark kommune 2021

Fredrikstad kommune

Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm – Fredrikstad kommune 2021

Oppfølgingsrapport ekstremvær – Fredrikstad kommune 2021

Offentleglova – Fredrikstad kommune

Oppfølging av politiske vedtak – Fredrikstad kommune

Tildeling av langtidsopphold ved sykehjem – Fredrikstad kommune

Arbeidsmiljø og sykefravær – Fredrikstad kommune

Halden kommune

Riskmanager i grunnskolen – Halden kommune

Barnevern – Halden kommune 2021

Oppfølgingsrapport Personvern – Halden kommune 2021

Indre Østfold kommune

Indre Østfold brann og redning IKS – Indre Østfold kommune

Barnevern – internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem

Antikorrupsjonsplaner og tiltak – Indre Østfold 2021

Gebyrer på vann og avløpsområdet – Indre Østfold 2021 

Innkjøp – Indre Østfold 2021

Kvalitets i sykehjemstjenesten – Indre Østfold kommune 2021

Offentlige anskaffelser – Indre Østfold 2021

Krise- og beredskapsplaner -Indre Østfold kommune 2021

Ansattes medvirkning – Indre Østfold kommune

Hvaler kommune

Varsling – overholdelse av reglement i praksis – Hvaler kommune 2021

Marker kommune

Barnevern – saksbehandling og kompetanse – Marker kommune

Eierskapskontroll Deltagruppen

Spesialundervisning og tilpasset opplæring – Marker kommune 2021

Moss kommune

Byggesak – Moss kommune

Informasjonssikkerhet og personvern – Moss kommune

Eierskapskontroll Movar – Moss kommune 2021

Tilpasset opplæring – Moss kommune 2021

Risikoområder i kommunesammenslåing – Anskaffelser – Moss kommune 2021

Rakkestad kommune

Eierskapskontroll Deltagruppen

Kvalitet i KOSTRA-rapportering – Rakkestad kommune

Forebyggende arbeid innen psykisk helse – Rakkestad kommune

Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten – Rakkestad kommune 2021

Råde kommune

Barnevern Råde kommune

Kvalitet og ledelse i omsorgstjenesten – Råde kommune 2021

Sarpsborg kommune

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting – Sarpsborg kommune

Brukerstyrt personlig assistanse – Sarpsborg kommune 2021

Spesialundervisning og lærernorm – Sarpsborg kommune 2021

Antikorrupsjonsarbeid – Sarpsborg kommune 2021

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester Sarpsborg kommune 2021

Skiptvet kommune

Barnevernet hjelpetiltak – Skiptvet kommune

Eierskapskontroll Deltagruppen

Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp – Skiptvet kommune

Våler kommune

Eierskapskontroll Personalpartner

Overordnet internkontroll – Våler kommune