Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester

3. desember 2019
Sarpsborg kommune

Østfold kommunerevisjon fikk i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon på området – barneverntjenestens arbeid med hjelpetiltak for ungdommer som har fylt 18 år – ettervern og kjøp av tjenester. Vi har da undersøkt hvordan barneverntjenesten sørger for et tilfredsstillende ettervern for ungdom mellom 18 og 23 år, i dette inngår hvordan kommunen planlegger, iverksetter og følger opp hjelpetiltak for ungdommene. Hvordan hjelpetiltakene avsluttes, om kravet til brukermedvirkning ivaretas og at det er etablert et internkontrollsystem som sikrer at regelverket etterleves.

Vi har også undersøkt hvordan barneverntjenesten samarbeider med andre aktuelle instanser i ettervernet og i dette særlig belyst samarbeidet med NAV, som er sentralt ungdommer over 18 år, Videre har vi sett på hvilke barneverntjenester kommunen kjøper fra private aktører og om barneverntjenesten sørger for tilfredsstillende oppfølging og kontroll av aktørene og tjenestene som blir levert.

 

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester – Sarpsborg kommune 2019

Personvern

18. november 2019
Halden kommune

Den nye personvernforordningen innebærer nye og strengere regler på flere områder, og nye rettigheter for innbyggerne. Blant annet nye regler om avvikshåndtering som pålegger kommunene en økt plikt til rapportering av avvik til Datatilsynet og varsling av berørte. I en fase med nye regler er dette ekstra viktig for å sikre at kommunen etterlever de nye reglene.

Østfold kommunerevisjon fikk i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon på området kommunens implementering og ivaretakelse av det nye personvernregelverket. Vi har da undersøkt om kommunen har implementert personvernregelverket. I den sammenheng har vi sett på hvordan kommunen har vurdert hvilke personopplysninger de har behov for, hvorfor de har behov for disse, hvor lenge de har behov for opplysningene, hvordan opplysningene er lagret og hvem som skal ha tilgang til opplysningene. Vi har også sett på om kommunen har et personvernombud som får virke i henhold til regelverket.

Kommunen skal ivareta sitt ansvar på personvernområdet. Det betyr at kommunen må sikre at ansatte som håndterer personopplysninger etterlever regelverket. Vi har i den sammenheng sett på om kommunen har gitt de ansatte tilstrekkelig opplæring i regelverket, om kommunen har gjennomført risikovurderinger knyttet til behandlingen av personopplysninger og om de har intern kontroll på området.

Revisjonen tar utgangspunkt i personvernregelverkets syv grunnkrav, som er (1) lovlig, rettferdig og gjennomsiktig, (2) formålsbegrenset, (3) dataminimering, (4) riktighet, (5) lagringsbegrensing, (6) integritet og konfidensialitet, og (7) Ansvarlighet

 

Personvern – Halden kommune 2019

Tildeling av helse- og velferdstjenester

13. november 2019
Fredrikstad kommune

Kontrollutvalget vedtok 13. februar 2019, sak 19/9, at forvaltningsprosjektet Tildeling av helse- og velferdstjenester skulle følges opp i en oppfølgingsrapport.

Bystyret tok revisjonens anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. Det er denne anbefalingen som er gjenstand for oppfølging og kontroll. Revisjonens anbefaling: Kommunen bør ytterligere avklare og implementere grensesnittet/ansvarsområder mellom Tildelingskontoret og utøvende virksomhet. Et godt samarbeid med tydelige og avklarte ansvarsområder vil blant annet kunne minimere risikoen for misforståelser og uenigheter mellom virksomheter/etater.

Oppfølgingsrapporten beskriver i hovedsak hvordan kommunen har fulgt opp revisjonens anbefaling. Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i bystyret, vedtok bystyret at kommunedirektør skulle rapportere om sin oppfølging til helse- og velferdsutvalget på det første møtet i 2016. Kommunen rapporterte til Helse- og velferdsutvalget 26. januar 2016. Revisjonen legger saksopplysningene i denne oppfølgingen til grunn som fakta i denne rapporten. I tillegg har vi innhentet skriftlig redegjørelse fra administrasjonen, datert 16. august 2019.

I dette dokumentet er det redegjort fra både etatssjef hjemmesykepleie, og virksomhetsleder og avdelingsleder ved Tildelingskontoret.

 

Tildeling av helse- og velferdstjenester – Fredrikstad kommune 2019

Minoritetsspråklige barn i skolen

13. november 2019
Fredrikstad kommune

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 13. februar 2019, sak 19/9, at prosjektet «Minoritetsspråklige barn i skolen» skulle følges opp med en oppfølgingsrapport. 

Bystyret sluttet seg til revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det er disse anbefalingene som er gjenstand for oppfølging og kontroll (gjengitt i kapittel 1.3).

Oppfølgingsrapporten beskriver i hovedsak hvordan og i hvilken grad kommunen har fulgt opp disse anbefalingene.

 

Minoritetsspråklige barn i skolen – Fredrikstad kommune 2019

Ekstremvær

20. september 2019
Fredrikstad kommune

Ekstremvær er et tema som kommunene må ha med i sin planlegging. På grunn av klimaendringer er dette en økende utfordring for kommunene. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser eksempelvis til at middelnedbøren har økt med ca. 18 % over hele landet (gjennomsnittlig årlig nedbørmengde mm/år), og at den kraftigste økningen har vært etter 1980 (DSB, 20161 ). Økningen har vist seg både i intensitet og hyppighet. 

Kommunens ansvar for å håndtere ekstremværutfordringer er i stor grad nedfelt i lovverk knyttet til beredskap, herunder Sivilbeskyttelsesloven. Loven har et eget kapittel om kommunal beredskapsplikt, som danner grunnlaget for utledningen av revisjonskriterier i dette prosjektet. Med hjemmel i loven er det også utarbeidet en forskrift om kommunal beredskapsplikt som også er sentral for de kriteriene vi vurderer kommunen opp mot. I tillegg har vi supplert med anbefalinger fra veiledere utarbeidet av DSB.

 

Ekstremvær – Fredrikstad kommune 2019

Forebyggende psykisk helse – Barn og unge

13. september 2019
Råde kommune

Revisjonen konkluderer med at det i stor grad er iverksatt forebyggende tiltak for barn og unge innenfor psykisk helse i Råde kommune.
Kommunen har etablert en god oversikt over virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering gjennom sitt planarbeid. Revisjonen finner videre at kommunen har sikret at grunnbemanningen i det forebyggende og helsefremmende arbeidet består av påkrevd kompetanse.

Vi har imidlertid funnet enkelte forbedringspunkter. Når det gjelder skolestartundersøkelsen mener vi med utgangspunkt i direktoratets anbefalinger at det kan være hensiktsmessig å vurdere tidspunktet for gjennomføring av legeundersøkelsen. Videre at helsesamtale bør gjennomføres med alle elevene på 8. trinn. Fakta har vist at det i liten grad gjennomføres hjemmebesøk hos barn og unge i skolealder, og vi er derfor enig i tilbakemeldingene fra informantene om at det også kan være nyttig å gjennomføre hjemmebesøk i større utstrekning. Vi har også påpekt at kommunen i praksis har ligget noe under norm for helsesykepleierdekning på skolene.

Når det gjelder rapportens andre problemstilling er det etablert flere arenaer for samarbeid. Enkelte samarbeid fungerer godt, spesielt internt i Familiehuset hvor tjenestene er samlokalisert. Samarbeidet med fastlegene har tidligere vært utfordrende å få til, men nå er det etablert et samarbeid som ser ut til å kunne fungere godt. Slik vurderingene viser har revisjonen funnet forbedringspunkter knyttet til samarbeidet med kommunelege, BUPP og NAV. Samtidig er det ikke etablert prosedyrer for samarbeid med alle relevante instanser. Etter vår oppfatning fremstår systemet som noe fragmentert, og vi er enige med informantene i at det er noen mangler ved systemet og rutinene. Det er derfor positivt at kommunen nå arbeider med å utvikle dette. Vi vil særlig trekke frem kommunens innføring av BTI – bedre tverrfaglig innsats, som plattform for etablering av strategi og tilnærming til det tverrfaglige arbeidet.

 

Forebyggende psykisk helse barn og ungdom – Råde kommune 2019

Antikorrupsjonsarbeid

17. september 2019
Sarpsborg kommune

Korrupsjon kan gjerne forklares som å gi, eller motta, en utilbørlig fordel i anledning utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Svake eller manglende kontrollsystemer i kommunene legger til rette for korrupsjon. Særlig mindre kommuner med uklar rolle- og ansvarsdeling er nesten per definisjon, utsatt. Ofte eksisterer det en holdning om at korrupsjon ikke er noe problem. Avdekkingen av flere større korrupsjonssaker i kommune-Norge de senere årene tyder på noe annet. 

Denne forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å kartlegge og vurdere Sarpsborg kommune sine tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon. Disse tiltakene utgjør hva som ligger i begrepet antikorrupsjonsarbeid.

 Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger i denne rapporten:

 1. I hvilken grad har kommunen etablert formålstjenlige tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon?
 2. I hvilken grad er tiltakene for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon implementert i kommunens organisasjon?

 

Antikorrupsjonsarbeid – Sarpsborg kommune 2019

Investeringsprosjekters tidligfase

22. august 2019
Halden kommune

Prosjektvalg og gjennomføring av investeringsprosjekter er kanskje særlig viktig innen kommunesektoren. Grunnen er at kommunene representerer vår viktigste leverandør av velferdstjenester, og det er viktig at kommunene har den nødvendige kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å levere lovpålagte tjenester av tilstrekkelig kvalitet. En feilinvestering i en kommune kan få direkte følger for den enkelte innbygger gjennom dårligere tjenestetilbud eller høyere lokale skatter og avgifter.

Det er viktig å gjøre et godt forarbeid før en investeringsbeslutning tas. Det er i planleggingen/ tidligfasen det er størst muligheter til å påvirke valget av et prosjekt, eller utformingen av et prosjekt. Dessuten er påløpte kostnader vanligvis lave. Mangelfull planlegging av investeringsprosjekter øker sjansen for feil valg av prosjekt, eller kostnadsoverskridelser.

 

Investeringsprosjekters tidligfase – Halden kommune 2019

Kommunens ansettelsesprosesser

5. juni 2019
Moss kommune

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer på personell- og kompetanseområdet i årene framover. Vi lever stadig lenger, og vi lever lenger med kroniske sykdommer. Flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig blir det færre arbeidsføre som kan yte disse tjenestene. 

Befolkningen skal ha trygghet for at helse- og omsorgspersonell i Norge innehar nødvendige kvalifikasjoner, og at de yter faglig god og sikker helsehjelp. Personell står for minst to tredjedeler av ressursinnsatsen i helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerheten og den samlede kvaliteten er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse i alle deler av tjenesten. Arbeidsgiver har ansvar for å ha gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell, og sikre at personellet er kvalifisert for arbeidsoppgavene de skal utføre. 

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad Moss kommune ivaretar krav til kompetanse i sine ansettelser av helsepersonell. Revisjonen har kartlagt kommunens rutiner på området, og vurdert om disse er dekkende sett opp mot revisjonskriteriene. Revisjonen har også undersøkt om rutinene følges i praksis. System- og praksisgjennomgangen er avgrenset til kommunalavdeling helse og sosial.

 

Kommunens ansettelsesprosesser – Moss kommune 2019

Innkjøp

31. mai 2019
Eidsberg kommune

Når en kommune kjøper inn varer og tjenester, er det viktig at fellesskapets midler blir forvaltet på en best mulig måte. Kommunen bør derfor opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for at en får mest mulig effektiv forvaltning av fellesskapets økonomiske ressurser. Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornyelse og økt velferd.

Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet arbeidet etter følgende overordnede problem-stilling:

 • Er kommunens innkjøpsreglement, rutiner, og praksis ved kjøp av varer og tjenester i samsvar
  med gjeldende lovverk?

Revisjonens kontroll viser at Eidsberg kommunes innkjøpsreglement, med tilhørende rutiner, er utformet i samsvar med gjeldende lovverk. For å besvare problemstillingens formuleringer knyttet mot innkjøpspraksis har revisjonen kontrollert innkjøpspraksis på utvalgte vareområder. Revisjonens kontroll viser at kommunens innkjøpspraksis ikke fullt ut møter krav i lov og forskrift. I denne forbindelsen peker revisjon spesielt på kravet om å dokumentere anskaffelsesprosessen.

 

Eidsberg kommune 2019 – Innkjøp

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester

10. april 2019
Moss kommune

Barnevernloven er ikke en rettighetslov, men ettervern skal etter loven gis dersom det er til barnets beste og ungdommen samtykker. Sett i sammenheng med kostnadene ettervern vil medføre for den kommunale barneverntjenesten, vil det kunne være en risiko for at ettervernstiltak ikke i tilstrekkelig grad prioriteres. For ungdommen kan det få negative konsekvenser for videre oppfølging at det økonomiske ansvaret faller over på kommunalt nivå ved fylte 20 år. Det er en utfordring at ansvaret for ungdommens behov befinner seg i skjæringspunktet mellom ansvarsområdene til ulike instanser, både innad i kommunen, mellom kommuner, og mellom stat og kommune. 

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt om barneverntjenesten sørger for en tilfredsstillende planlegging og iverksetting av ettervernet, samt hvordan barnevernstjenesten samarbeider med andre instanser om ettervernet. Vi har også undersøkt om barnevernstjenesten sørger for tilfredsstillende oppfølging og kontroll av private aktører som leverer tjenester til barnevernet.

 

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester – Moss kommune 2019

Antikorrupsjonsplaner og tiltak

8. oktober 2019
Eidsberg kommune

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidsberg kommune. Undersøkelsen er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av advokat Morten Chr. Stegard for Indre Østfold kommunerevisjon IKS, i samarbeid med revisjonens eget team for forvaltningsrevisjon, ledet av ansvarlig forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen.

Rapportens problemstillinger:
Har Eidsberg kommune utarbeidet et system for antikorrupsjon?

Revisjonen har utarbeidet 6 revisjonskriterier som grunnlag for vår undersøkelse.

 1. Kommunen bør ha etablert et system for å forebygge at korrupsjon oppstår.
 2. Kommunen bør ha et system som øker muligheten for å avdekke eventuell korrupsjon.
 3. Kommunen bør ha en beredskap for å håndtere eventuell korrupsjon.
 4. Kommunen bør sørge for at antikorrupsjonsplaner omfatter de sentrale støtteprosesser, som økonomiforvaltning, anskaffelser, personalforvaltning og IKT-drift.
 5. Kommunen bør sørge for at antikorrupsjonsplaner inngår i de kommunale kjerneprosessene, herunder myndighetsutøvelse og saksbehandling, tjenesteproduksjon og politiske beslutningsprosesser.
 6. Kommunen bør ha et system for å sikre at varsling av korrupsjon og andre misligheter kan skje på en trygg måte.

Rapportens hovedkonklusjon er at Eidsberg kommune har etablert et system for  antikorrupsjon. Revisjonens nærmere vurderinger og øvrige konklusjoner fremkommer i delkapittel 4.3 i denne rapporten.

 

Eidsberg kommune 2019 – Antikorrupsjonsplaner og tiltak

Kvalitetssystemet Compilo

3. juni 2019
Trøgstad kommune

Kommunen er pålagt å sørge for internkontroll i kommunen, noe som innebærer at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Trøgstad har valgt Compilo som en løsning for å håndtere rutiner/prosedyrer og lignende dokumentasjon, samt for å melde/behandle avvik i kommunen. Compilo er dermed et viktig verktøy som skal bidra til å sikre kommunens internkontroll.

For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om ansatte i kommunen får opplæring i bruk av Compilo og om ansatte benytter systemet på jevnlig basis. Revisjonen har videre kontrollert om avvik blir meldt og fulgt opp i avviksmodulen. Revisjonen har også kontrollert om dokumentmodulen i Compilo fungerer som en hoveddatabase for opprettelse og lesing av rutiner/prosedyrer på tvers av kommunens virksomheter, og om dokumentasjonen blir oppdatert i tråd med gjeldene frister.

 

 

Trøgstad kommune 2019 – Kvalitetssystemet Compilo

Investeringsprosjekters tidligfase

3. juni 2019
Sarpsborg kommune

Etterevaluering av investeringsprosjekter har vist at kvaliteten i tidligfasen er avgjørende for om man lykkes. Den mest kritiske fasen i prosjekter er altså ikke gjennomføringen, men planleggingen. En feilinvestering kan få direkte følger for enkeltinnbyggere gjennom dårligere tjenestetilbud eller unødvendig høyere lokale skatter og avgifter. Derfor er det svært viktig å gjøre et godt forarbeid før investeringsbeslutningen tas. Det bør være fokus på tidligfasen fordi det er her mulighetene til å påvirke prosjektvalget og utformingen er størst, og påløpte kostnader er lave. 

I Concept 45 rapporten ble flere kommunale investeringer undersøkt. Et sentralt kjennetegn var at i de prosjektene der tidligfasen var mangelfull, var det også kostnadsoverskridelser.

I denne forvaltningsrevisjonen har Østfold kommunerevisjon undersøkt følgende problemstillinger:

 1. I hvilken grad har Sarpsborg kommune etablert rutiner og retningslinjer (prosjektmodell/investeringsreglement) som sikrer tilfredsstillende styring av investeringsprosjekters tidligfase? 
 2. I hvilken grad sikrer kommunen en tilfredsstillende praksis for styring av investeringsprosjekters tidligfase?

 

Investeringsprosjekters tidligfase – Sarpsborg kommune 2019

Kommunereform

23. august 2019
Rømskog kommune

Gjennomføring av dette prosjektet har vært spesielt i den forstand at det er gjennomført revisjon opp mot en pågående prosess – sammenslåingen av Rømskog kommune og Aurskog-Høland kommune. Deler av vurderingene er gjort med utgangspunkt i arbeidsdokumenter fra prosjektorganisasjonen, og det er derfor grunn til å understreke at deler av grunnlaget for undersøkelsene kan ha blitt endret underveis, eller vil kunne bli endret før endelig sammenslåing finner sted.

Prosjektet har hatt hovedfokus på to områder. På den ene siden er oppfølging av målene i intensjonsavtalen vurdert. Her har revisor avgrenset undersøkelsen til mål som er spesielt relatert til Rømskog kommune, og som det er rimelig å anta at det er mulig å arbeide med før ny kommune er etablert. På den annen side er kommunens og prosjektorganisasjonens arbeid i forhold til informasjon og medvirkning vurdert. Undersøkelsene er i hovedsak basert på spørreundersøkelse som er sendt Rømskog kommunes ansatte, intervju med rådmannen og ellers offentlig tilgjengelig informasjon.

 

 

Rømskog kommune 2019 – Kommunereform

Kommunesammenslåing – medarbeiderfokus

24. september 2019
Hobøl kommune

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen undersøkt i hvilken grad kommunen har fulgt opp sentrale og lokale føringer for informasjon og medvirkning blant ansatte, i forbindelse med sammenslåingen med omkringliggende kommuner til Indre Østfold kommune. Kommunen er pålagt å sørge for at arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og interne planer for informasjon og medvirkning følges opp overfor kommunens ansatte.

For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om kommunen har en kommunikasjonsplan for arbeidet med sammenslåingsprosessen som følges opp, og om kommunen involverer ansatte i saker som kan få betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold. Revisjonen har videre kontrollert om tillitsvalgte er representert i utvalg som utreder administrative spørsmål i sammenslåingsprosessen, og om kommunen sørger for at arbeidsmiljøutvalget holdes løpende orientert om kommunesammenslåingsprosessen.

 

 

Hobøl kommune 2019 Kommunesammenslåing – medarbeiderfokus

Offentlige anskaffelser

3. april 2019
Askim kommune

Når en kommune kjøper inn varer og tjenester, er det viktig at fellesskapets midler blir forvaltet på en best mulig måte. Kommunen bør derfor opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for at en får mest mulig effektiv forvaltning av fellesskapets økonomiske ressurser. Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornyelse og økt velferd.

Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet arbeidet etter følgende overordnede problemstilling:

 • Har kommunen utarbeidet et internkontrollsystem som sikrer betryggende kontroll med
  kommunens kjøp av varer og tjenester?
 • Blir kjøp av varer og tjenester gjennomført i samsvar med kommunens innkjøpsreglement og de grunnleggende prinsipper i lov og forskrift om offentlige anskaffelser?

For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om kommunens internkontroll på
innkjøpsområdet er systematisert og organisert på en slik måte at man med en rimelig grad av sikkerhet kan si at de målsettinger kommunen har satt seg blir nådd. Videre er det kontrollert om innkjøp og anskaffelser av Askim kommune blir gjennomført i henhold til de grunnleggende prinsipper i Lov om offentlige anskaffelser.

 

 

Askim kommune 2019 – Offentlige anskaffelser

Spesialundervisning, tidlig innsats og medvirkning

20. mai 2019
Askim kommune

Temaet spesialundervisning har vært gjenstand for en rekke forvaltningsrevisjonsprosjekter i norske kommuner. Oppvekstsektoren utgjør en stor del av kommunenes volum, og spesialundervisning kan utløse rett til omfattende oppfølging hos enkeltelever og dermed båndlegge vesentlige summer for skolene. Samtidig har tilbudet som gis stor betydning for elevens faglige og sosiale utvikling. I dette prosjektet har revisjonen undersøkt hvordan fire av barneskolene i Askim kommune arbeider med spesialundervisning. 

I den første problemstillingen har hovedfokus vært på arbeidet som gjøres i forhold til tilpasset opplæring og tidlig innsats, altså før et eventuelt vedtak om spesialundervisning fattes. I den andre problemstillingen har hovedfokus vært på dialog og samarbeid med foresatte i saker som omhandler spesialundervisning.

I prosjektet har revisjonen arbeidet etter følgende problemstillinger:

 1. Har kommunen rutiner/system som ivaretar kravet om tilpasset opplæring og vurdering av elevenes behov for spesialundervisning? – herunder
      a. Har kommunen iverksatt tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats?
      b. Bidrar PPT aktivt i arbeidet med tilpasset opplæring?
      c. Er systemene kjent og implementert i aktuelle virksomheter?
 2. Har kommunen en tilfredsstillende og enhetlig praksis for medvirkning og samarbeid med elever og foreldre, herunder i forbindelse med saker om spesialundervisning.

 

 

2019 Askim – Spesialundervisning, tidlig innsats og medvirkning

Refusjoner og tilskudd

5. september 2019
Hvaler kommune

Det er viktig at kommunen har gode rutiner når det gjelder registrering og videre oppfølgning av refusjonskrav. Dersom denne dokumentasjonen ikke er på plass kan kommunen risikere å tape kravet.
Det finnes flere tilskuddsordninger som er tilgjengelig for kommunen, og disse gis på en rekke forskjellige grunnlag, til flere ulike formål. Det knyttes vilkår til bruk av tilskuddsmidler, og midlene kan gå tapt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene for tildelingen. Videre innebærer god kvalitet på rapportering og oppfølging blant annet at kommunen skiller ut hvilke kostnader som er tilskuddsberettiget.

Vi har i dette prosjektet jobbet ut fra følgende problemstillinger:

 1. Hvilke rutiner og praksis har kommunen for dokumentasjon knyttet til refusjoner?
 2. I hvilken grad har kommunen rutiner som sikrer at de orienterer seg, og søker om, eksterne tilskudd?
 3. Hvordan sikrer kommunen god kvalitet på rapportering og oppfølging når det gjelder tilskudd?

 

 

Refusjoner og tilskudd- Hvaler kommune 2019

Forebyggende arbeid – psykisk helse

12. april 2019
Sarpsborg kommune

SINTEF melder om økt pågang på den psykiske helsetjenesten i kommunene etter Samhandlingsreformen. Økningen forklares først og fremst med at pasienter gis et kortere behandlingsopphold i spesialisthelsetjenesten. Samtidig øker etterspørselen fordi det kommunale tjenestetilbudet er mer utviklet og mer kjent enn tidligere og flere henvises eller søker hjelp selv. For mange kommuner blir det da vanskelig å prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats, fordi mye ressurser må brukes på syke mennesker med sammensatte behov.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad det er iverksatt forebyggende tiltak for barn og unge innenfor psykisk helse, samt om det er etablert et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge i Sarpsborg kommune.

 

Forebyggende arbeid – psykisk helse – Sarpsborg kommune

Refusjoner og tilskudd

11. mars 2019
Fredrikstad kommune

Det er viktig at kommunen har gode rutiner når det gjelder registrering og videre oppfølgning av refusjonskrav. Dersom denne dokumentasjonen ikke er på plass kan kommunen risikere å tape kravet. 

Det finnes flere tilskuddsordninger som er tilgjengelig for kommunen, og disse gis på en rekke forskjellige grunnlag, til flere ulike formål. Det knyttes vilkår til bruk av tilskuddsmidler, og midlene kan gå tapt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene for tildelingen. Videre innebærer god kvalitet på rapportering og oppfølging blant annet at kommunen skiller ut hvilke kostnader som er tilskuddsberettiget. 

I tillegg til å foreta en systemrevisjon, knyttet til refusjoner og tilskudd, har Østfold kommunerevisjon IKS gjennom denne forvaltningsrevisjonen også undersøkt kommunens praksis på begge områder. 

Vi har i dette prosjektet jobbet ut fra følgende problemstillinger:

 1. Hvilke rutiner og praksis har kommunen for dokumentasjon knyttet til refusjoner?
 2. I hvilken grad har kommunen rutiner som sikrer at de orienterer seg, og søker om, eksterne tilskudd?
 3. Hvordan sikrer kommunen god kvalitet på rapportering og oppfølging når det gjelder tilskudd?
 4. Hvordan blir tilskudd budsjettert og rapportert (politisk), herunder hvordan viser administrasjonen hvor mye av kommunens midler som er bundet opp av tilskudd?

 

Refusjoner og tilskudd – Fredrikstad kommune 2019

Antikorrupsjonsarbeid

11. mars
Fredrikstad kommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere Fredrikstad kommunes tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon. Dette omtales gjerne som antikorrupsjonsarbeid.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 • Problemstilling 1: I hvilken grad har kommunen etablert formålstjenlige tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon?
 • Problemstilling 2: I hvilken grad er tiltakene for å forebygge, avdekke og håndtere eventuell uetisk atferd og korrupsjon implementert i kommunens organisasjon

Problemstilling 2 er belyst gjennom følgende 4 delproblemstillinger:

 • Delproblemstilling 1: I hvilken grad har de berørte virksomhetene gjennomført tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere uetisk atferd og korrupsjon?
 • Delproblemstilling 2: I hvilken grad har de folkevalgte og ansatte i nøkkelposisjoner registrert sine verv og eierinteresser i Styrevervregisteret?
 • Delproblemstilling 3: Hvordan ivaretar varslingssekretariatet sin rolle?
 • Delproblemstilling 4: Hva viser resultatene fra spørreundersøkelsene om kommunens antikorrupsjonsarbeid?

 

Antikorrupsjonsarbeid – Fredrikstad kommune 2019

Overordnet internkontroll

31. januar 2019
Marker kommune

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Marker kommune har et helhetlig og hensiktsmessig internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Tre problemstillinger blir besvart i undersøkelsen.

 1. I hvilken grad er det etablert et internkontrollsystem som sikrer at internkontrollrutiner til enhver tid er samlet, tilgjengelig og oppdatert?
 2. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på overordnet nivå?
 3. I hvilken grad er det etablert et system for avvikshåndtering på overordnet nivå?

 

Overordnet internkontroll – Marker kommune 2019

Fosterhjem

2. januar 2019
Eidsberg kommune

Denne rapporten omhandler fosterhjemtjenesten i Eidsberg kommune. Revisjonen har arbeidet etter følgende problemstillinger:

 1. Overholder barnevernet i Eidsberg kommune kravene i lov og forskrift på fosterhjemsområdet?
 2. Følger Eidsberg kommune KS sine normer og retningslinjer for fosterhjemsgodtgjørelser i kommunen?

 

Fosterhjem – Eidsberg kommune 2019