Innføring av eiendomsskatt

22. november 2017
Hvaler kommune

Innføring av eiendomsskatt er et stort og komplekst område som krever presisjon, hurtighet og en stor grad av skjønnsutøvelse. Eventuelle svakheter ved saksbehandlingen vil kunne få konsekvenser for innbyggerne ved at de kan få en ukorrekt utregning av eiendomsskatten. Slike svakheter vil også kunne få innvirkning på kommunens økonomi og omdømme.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad saksbehandlingen i kommunen knyttet til takstfastsettelse og beregning av eiendomsskatt har vært tilfredsstillende, om klagebehandlingen er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte og om inntektene fra eiendomsskatt er benyttet som forutsatt i henhold til kommunestyrets vedtak. Når det gjelder siste problemstilling ble undersøkelsene etter avklaring med kontrollutvalgssekreteriatet avgrenset til om innføring av eiendomsskatt har medført en økning i kommunens frie inntekter i samsvar med det som fremgikk av kommunestyrets vedtak av 06.09.2012.

Dagens eiendomsskattevedtekter i Hvaler kommune ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2013. Etter revisjonens vurdering er dagens vedtekter i tråd med gjeldende regelverk.

Til tross for enkelte områder hvor revisjonen har påpekt mulig forbedringspotensiale, oppfyller kommunen de kriteriene som er satt for en tilfredsstillende klagesaksbehandling, og det er revisjonens oppfattelse at klagesakene med tiden har fått en god flyt i saksbehandlingen.

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere å tydeliggjøre informasjonen til eiendomseiere om at klage må begrunnes, og at man ikke kan klage på bakgrunn av samme grunnlag flere ganger.

Revisjonens undersøkelser viser at kommunestyrets mål om økning av de netto frie inntektene på 20 millioner i 2013 ble nådd med god margin da resultatet viste en økning i netto frie inntektene på 29 millioner dette året. Undersøkelsene viste også at målet om en økning i netto frie inntekter på 35 millioner ble nådd i 2016.

 

Hvaler kommune – innføring av eiendomsskatt 2017

Etterlevelse av offentleglova

21. november 2017
Fredrikstad kommune

Offentlighetens rett til innsyn i forvaltningens dokumenter er et demokratisk prinsipp. Det gir media økt mulighet til å orientere om forvaltningens virksomhet og å ta opp kritikkverdige forhold, samt at det kan bidra til at publikum gis bedre innblikk i offentlig virksomhet og ha verdi som ledd i den demokratiske kontrollen med forvaltningen. 

Prinsippet om offentlighetens rett til innsyn er i dag knesatt i Grunnlovens § 100. Innenfor grunnlovens rammer er det offentleglova som nærmere avgrenser retten til innsyn i forvaltningens dokumenter. Forvaltningen har plikt til å føre journal. Korrekt arkivering og journalføring er en viktig forutsetning for offentlighetens innsynrett. Myndigheter og publikum skal vite at all korrespondanse blir registrert – og at den dermed kan etterspores og overprøves. Journalføringsplikten er også viktig for forvaltningens kontroll med egen saksbehandling. Dette da journalføring skaper ryddighet når det gjelder håndtering, oppbevaring og gjenfinning av dokumenter. 

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt etterlevelse av offentleglova i Fredrikstad kommune. Problemstillingene har vært:

 1. Ivaretar Fredrikstad kommune sin journalføringsplikt?
 2. Sørger Fredrikstad kommune for korrekt forhåndsklassifisering av dokumenter?
 3. Blir innsynsbegjæringer behandlet i tråd med offentleglova?

 

Etterlevelse av offentleglova – Fredrikstad kommune 2017.

Refusjoner

21. november 2017
Rygge kommune

Refusjoner utgjør en sentral del av inntektssiden i kommunens budsjett. Det handler for det første om sykepengerefusjoner, men også refusjoner fra andre kommuner eksempelvis som følge av vertskommunesamarbeid, eller ulike refusjoner fra statlig nivå. Det er sentralt at kommunen har et system som sikrer berettiget refusjon innfor fristen på tre måneder. Erfaringer fra andre kommuner viser at det er sannsynlighet for at refusjonskrav ikke sendes eller er beheftet med feil. Konsekvensene vil kunne være store med hensyn til økonomisk effektivitet.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad kommunen har etablert et tilfredsstillende system og en tilfredsstillende praksis for håndtering av sykepengerefusjoner.

 

Refusjoner – Rygge kommune 2017

Barnevern

21. november 2017
Fredrikstad kommune

Utgangspunktet i det norske samfunn er at det er foreldrene som har det primære ansvaret for barna sine. Det offentlige har imidlertid et subsidiært ansvar. Barn har en grunnleggende rett til liv, utvikling og omsorg, og hvis foreldrene svikter har det offentlige en plikt til å sikre barnas rettigheter. Det subsidiære ansvaret er lagt til barnevernet.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet sett nærmere på deler av barnevernets internkontroll og hvordan barnevernet følger opp omsorgs- og atferdsplasserte barn. Problemstillingene har vært:

 1. Hvordan brukes tilsynsresultater som grunnlag for forbedring av barneverntjenestens internkontroll?
 2. Sørger barneverntjenesten for forsvarlig oppfølging av omsorgsplasserte barn?
 3. Sørger barneverntjenesten for forsvarlig oppfølging av atferdsplasserte barn?

 

Barnevern – Fredrikstad kommune 2017

Selvkost

20. november 2017
Halden kommune

På bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget har revisjonen gjennomført en undersøkelse knyttet til selvkostområdet VAR1. Bakgrunnen for vedtaket var en henstilling fra Kommunestyret om at en slik revisjon ble gjennomført. Det ble ikke gitt nærmere føringer i kontrollutvalgsmøtet for hvordan revisjonen skulle innrettes, eller hvilke deler av selvkostområdene VAR som skulle ha fokus.

Gjennomgangen tar utgangspunkt i hvilke deler av området som antas å medføre størst risiko. Følgende problemstillinger er lagt til grunn i vår rapport:

 1. Har Halden kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene korrekt?
 2. Forvaltes selvkostfondende for de ulike gebyrområdene korrekt?
 3. Håndteres skillet mellom husholdnings- og næringsavfall på en slik måtae, at kryssubsidiering ikke forekommer?

 

Selvkost – Halden kommune 2017

 

Dokumenthåndtering

20. november 2017
Råde kommune

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om Råde kommune har en praksis for journalføring, forhåndsklassifisering av dokumenter og håndtering av innsynsbegjæringer som er i tråd med gjeldende lovkrav. Vi har ikke vurdert kommunens rutiner eller prosedyrer, eller ansattes kjennskap til disse.

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for å besvare problemstillingen i denne rapporten:

 • Alle inngående og utgående saksdokumenter som er gjenstand for skasbehandling og har verdi som dokumentasjon skal registreres i journal
 • Dokument i journal må være mulig å identifisere, men uten å røpe opplysninger som er unntatt offentlighet
 • Journalen skal inneholde følgende opplysninger:
  • Journalføringsdato
  • Saks- og dokumentnummer
  • Avsender/mottaker
  • Opplysninger om sak, innhold eller emne
  • Dokumentdato
 • Journalføring må skje forløpende, innen fire dager
 • Henvendeler skal i utgangspunktet rettes til postmottak som skal foreta de arkivfaglige vurderinger og deretter videreformidle den enkelte e-post til rette vedkommende saksbehandler

 

Dokumenthåndtering- Råde kommune 2017

 

Røde flagg – fakturaoppfølging

16. november 2017
Moss kommune

Ifølge næringslivsorganisasjonene Virke og NHO utsettes norske bedrifter for flere tusen fakturasvindelforsøk hvert eneste år. Det er ingen grunn til å tro at tilsvarende ikke gjelder norske kommuner. En del kommuner har også rapportert om slike forsøk, og flere kommuner har også blitt svindlet. Det er forsøkt gjort undersøkelser knyttet til omfang, men det har vært vanskelig å få entydige resultater, blant annet fordi mange ikke anmelder slike forhold, og fordi mange antakelig ikke oppdager at de har blitt svindlet.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt om det gjennomføres tilfredsstillende mottakskontroll av fakturaer, samt kommunens internkontroll i forbindelse med fakturahåndtering og utbetalinger.

 

Røde flagg – Moss kommune 2017

Forebyggende arbeid – psykisk helse

16. november 2017
Moss kommune

SINTEF melder om økt pågang til den psykiske helsetjenesten i kommunene etter Samhandlingsreformen. Økningen forklares først og fremst med at pasienter gis et kortere behandlingsopphold i spesialisthelsetjenesten. Samtidig øker etterspørselen fordi det kommunale tjenestetilbudet er mer utviklet og mer kjent enn tidligere og flere henvises eller søker hjelp selv. For mange kommuner blir det da vanskelig å prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats, fordi mye ressurser må brukes på syke mennesker med sammensatte behov.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad det er iverksatt forebyggende tiltak for barn og unge innenfor psykisk helse, samt om det er etablert et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge i Moss kommune.

 

Forebyggende arbeid – psykisk helse – Moss kommune 2017

Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner

31. oktober 2017
Rømskog kommune

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har utviklet og bruker et overordnet internkontrollsystem, samt internkontrollsystem og interne rutiner spesielt ved sentralbord/sekretariat.

Prosjektet er utført etter følgende problemstillinger:

 1. Har kommunen et helhetlig system for internkontroll?
 2. Er det utarbeidet funksjonelle internkontrollsystemer og interne rutiner ved sentralbord/sekretariat i Rømskog kommune

 

Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner – Rømskog kommune 2017

Helse og omsorg

20. oktober
Aremark kommune

Regjeringen har, med virkning fra 1. januar 2017, vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I denne forskriften tydeliggjøres det ansvar som den kommunale toppledelsen har for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften vil være et viktig virkemiddel i det kontinuerlige forbedringsarbeidet kommunene skal gjøre, for å sørge for at de kommunale helse- og omsorgstjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette området.

Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjons prosjektet arbeidet etter følgende overordnede problemstilling:

Overholder Aremark kommune lovpålagte krav, sett opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?

For å besvare denne problemstillingen har revisjonen kontrollert om Aremark har etablert systemer for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenestene i Aremark kommune. I tillegg til dette har revisjonen kontrollert om Aremark kommune har etablert systemer for evaluering av eksisterende praksis, samt hvorvidt kommunen har systemer for eventuell korreksjon av eksisterende praksis.

 

Helse og omsorg – Aremark kommune 2017

Oppfølging av politiske vedtak

13. september 2017
Våler kommune

I denne rapporten har revisjonen kontrollert om Våler kommune har hensiktsmessige
rutiner for oppfølging av politiske vedtak, om vedtakene er utformet på en presis
måte som legger til rette for en god oppfølging, og om kommunen følger opp politiske
vedtak i praksis. 

Revisjonen har jobbet etter følgende problemstilling vedtatt av
kontrollutvalget:

Følger kommunen opp vedtak fattet i politiske utvalg? Herunder, er det etablert
rutiner for å følge opp politiske vedtak og er de politiske vedtakene utformet så
administrasjonen kan følge dem opp?

 

Oppfølging av politiske vedtak – Våler kommune 2017

Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser

5. september 2017
Sarpsborg kommune

Kvalitet kan defineres på mange måter. I denne sammenhengen har vi valgt å fokusere på at virksomheten skal oppfylle lovverkets krav og leverer en kvalitativt faglig god tjeneste til brukerne. Å bli møtt med respekt og omtanke, i kombinasjon med faglig god behandling, vil for de fleste være et uttrykk for god kvalitet. Ifølge Helsedirektoratet1 innebærer god kvalitet for sosial- og helsetjenesten at tjenestene blant annet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukere og gir dem innflytelse, og at de er samordnet og preget av kontinuitet. 

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad beboere ved sykehjemmene får trygge og sikre tjenester, samt i hvilken grad beboerne ved sykehjemmene får en helhetlig, samordnet og fleksibel tjeneste. Videre har vi undersøkt om sykehjemmene ivaretar brukermedvirkning og individuell tilpasning.

 

Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser – Sarpsborg kommune 2017

Innkjøp

10. august 2017
Trøgstad kommune

Når en kommune kjøper inn varer og tjenester, er det viktig at fellesskapets midler blir forvaltet på en best mulig måte. Kommunen bør derfor opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for at en får mest mulig effektiv forvaltning av fellesskapets økonomiske ressurser. Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornyelse og økt velferd.

Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet arbeidet etter følgende overordnede
problemstilling:

Er kommunens innkjøpsreglement, rutiner, og praksis ved kjøp av varer og tjenester i samsvar
med gjeldende lovverk?

 

Innkjøp – Trøgstad kommune 2017

Internkontroll

12. mai 2017
Askim kommune

I denne rapporten utredes det i hvilken grad det elektroniske kvalitetssystemet Compilo (tidligere kalt Kvalitetslosen) bidrar til en helhetlig internkontroll i Askim kommune. Kommunens internkontroll skal sørge for at kommunen overholder kommuneloven §23 nr. 2, herunder at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunen har valgt Compilo som system for dokumentasjon av rutiner og prosedyrer samt registrering og behandling av avvik. Revisjonen har arbeidet etter følgende problemstilling:

«Har innføringen av kvalitetslosen gitt en helhetlig struktur for internkontroll? Herunder har innføringen av Kvalitetslosen blitt gjennomført som planlagt og gitt resultater som avtalt?»

 

Internkontroll – Askim kommune 2017

Etisk reglement og varslingsrutiner

25. april 2017
Marker kommune

Befolkningens tillit til folkevalgte og offentlige ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. Kommunens omdømme ved utøvelse av ulike roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver er viktig for å bevare tilliten. Offentlighet, innsyn og åpenhet er forutsetninger for et velfungerende demokrati. Etisk reglement, varslingsrutiner, og antikorrupsjonsarbeid kan bidra til å bygge opp tilliten til en kommune. Mangler i dette arbeidet kan bidra til å bryte ned tilliten til en kommune.

Revisjonen har i dette prosjektet arbeidet etter følgende problemstilling: «Er det utarbeidet etisk reglement og varslingsrutiner i tråd med statlige føringer? Herunder, benyttes det etiske reglementet og varslingsrutinene i praksis, og er antikorrupsjonsplaner en del av kommunens systemer?»

 

Etisk reglement og varslingsrutiner – Marker kommune 2017

Mottak av flyktninger

6. april 2017
Halden kommune

Kommunen tar hvert år imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Det er Kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot. Ved å vedta bosetting, forplikter kommunen seg til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. I tillegg må kommunen ta imot flyktningenes familiemedlemmer som får oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad kommunen arbeider systematisk med å fremskaffe boliger, samt i hvilken grad flyktningene følges opp i bosettingsfasen. Videre har vi undersøkt om kommunen har en introduksjonsordning som er i tråd med lovens intensjoner, samt i hvilken grad kommunen har iverksatt tiltak som er egnet for å øke sysselsettingen av innvandrere.

 

Mottak av flyktninger – Halden kommune 2017

Internkontroll

3. april
Spydeberg kommune

Denne rapporten omhandler internkontroll, evaluering av kvalitetslosen i Spydeberg
kommune. Kommunens internkontrollsystem skal bidra til at kommunen overholder
kommuneloven §23 (2), herunder at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Revisjonen har
arbeidet etter følgende problemstilling:

 • Har kommunen en helhetlig struktur for internkontroll? Sett opp mot innføringen av
  «Kvalitetslosen».

 

Internkontroll – Spydeberg kommune 2017

Refusjoner

22. mars 2017
Fredrikstad kommune

Sykepengerefusjoner utgjør en sentral del av inntektssiden i kommunens budsjett. Dersom kommunen ikke har et system som sikrer berettiget refusjon i tide kan konsekvensene være store når det gjelder økonomisk effektivitet.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt om kommunen har etablert et tilfredsstillende system og en tilfredsstillende praksis for håndtering av sykepengerefusjoner.

 

Refusjoner – Fredrikstad kommune 2017

Varslingsordningen

17. februar 2017
Moss kommune

I en stor organisasjon som Moss kommune foreligger det en risiko for at det forekommer kritikkverdige forhold. Dette kan eksempelvis være knyttet til brudd på lover eller allment aksepterte etiske normer. Det er viktig at slike forhold kommer fram så tidlig som mulig, slik at skadene kan begrenses, og forholdene raskt kan bli rettet opp. Å skape en god ytringskultur er arbeidsgivers ansvar.

Varsling, i arbeidsmiljølovens forstand, forekommer når en arbeidstaker har avdekket kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og velger å varsle om dette. Bestemmelser om varsling ble først lovregulert i 2007. På nasjonalt nivå er varsling stadig gjenstand for offentlig debatt, og enkelte saker får omfattende medieoppmerksomhet.

I dette prosjektet har revisjonen sett nærmere på hvordan Moss kommune har lagt til rette for varsling om kritikkverdige forhold, om ansatte har kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning og hvordan ordningen fungerer i praksis. Revisjonen er gjennomført i perioden august 2016 til januar 2017. For å besvare problemstillingene har vi benyttet ulike metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer, spørreundersøkelse og gjennomgang av saker meldt som varslinger.

 

Varslingsordningen – Moss kommune 2017

Barnevern

15. februar 2017
Halden kommune

Utgangspunktet i det norske samfunnet er at det er foreldrene som har det primære ansvaret for barna sine. Det offentlige har imidlertid et subsidiært ansvar. Barn har en grunnleggende rett til liv, utvikling og omsorg, og hvis foreldrene svikter har det offentlige en plikt til å sikre barnas rettigheter. Det subsidiære ansvaret er lagt til barnevernet.

Temaet for denne forvaltningsrevisjonen har vært å se nærmere på barneverntjenestens system for internkontroll, hvordan praksis er i undersøkelsessaker og praksis knyttet til oppfølging av hjelpetiltak. Våre funn er generelt av positiv karakter, men vi har også avdekket forhold som representerer alvorlige avvik fra lovbestemte krav.

 

Barnevern – Halden kommune 2017

Oppfølging av kompetanseskrav

30. januar 2017
Sarpsborg kommune

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer på personell- og kompetanseområdet i årene framover. Vi lever stadig lengere, og vi lever lenger med kroniske sykdommer. Flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig blir det færre arbeidsføre som kan yte disse tjenestene. 

Befolkningen skal ha trygghet for at helse- og omsorgspersonell i Norge innehar nødvendige kvalifikasjoner, og at de yter faglig god og sikker helsehjelp. Personell står for minst to tredjedeler av ressursinnsatsen i helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerheten og den samlede kvaliteten er avhengig av tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse i alle deler av tjenesten. Arbeidsgiver har ansvar for å ha gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell, og sikre at personellet er kvalifisert for arbeidsoppgavene de skal utføre.

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet undersøkt i hvilken grad kommunens system og rutiner omhandlende ansettelses- og kompetansekrav etterleves ute på den enkelte enhet. Videre har vi undersøkt om kommunens system, rutiner og rådgivning omhandlende ansettelses- og kompetansekrav oppleves som tilstrekkelig ute på enhetene. 

 

Oppfølging av kompetansekrav – Sarpsborg kommune 2017

Offentlige anskaffelser – Rutiner for internkontroll/Dokumentasjon

30. januar 2017
Spydeberg kommune

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har omhandlet fire problemstillinger. Problemstillingene henger imidlertid sammen. Derfor må kontrollhandlinger og revisors vurderinger og 10 anbefalinger sees i sammenheng.
Revisjonen vurderer at funnene i «Vitale-saken» var bakgrunnen til at kontrollutvalg og kommunestyret vedtok at dette forvaltningsrevisjonsprosjektet skulle utføres. Revisjonen påpeker at det var stort fokus på «Vitale-saken» i medier og blant folkevalgte. Og revisjonen vurderer at dette kan ha vært krevende for alle involverte, både ansatte i kommunen, i selskapet og for pårørende/ brukere, noe som bør tas hensyn til.
I løpet av sommeren/ høsten 2017 har kommunens administrasjon i stor grad startet/ videreført arbeidet med å utarbeide systemer for internkontroll og dokumentering ved innkjøp. Ikke alt arbeid vil gjenspeiles av denne rapport. Dette fordi revisjonen går bakover i tid. Revisjonen er av den oppfatning at kommunen tidligere i hovedsak har arbeidet og fokusert på tjenesteproduksjon. Imidlertid har det vært mangler i å dokumentere dette arbeidet og mangler i kommunens internkontroll.

Problemstillinger:

 1. Er kommunens innkjøpsreglement i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
 2. Blir kjøp av tjenester gjennomført i samsvar med grunnleggende prinsipp i lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
 3. Har kommunen utarbeidet et internkontrollsystem som sikrer betryggende kontroll generelt, og spesielt ved kjøp av tjenester?
 4. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for arkivering og dokumenthåndtering, sett opp mot krav i lov og forskrift?

 

Offenlige anskaffelser/Rutiner for internkontroll/Dokumentasjon – Spydeberg kommune 2017

Grunnskole – tiltak og planer mot mobbing

26. januar 2017
Aremark kommune

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen kontrollert om Aremark skole har etablert rutiner for å følge opp varsler om mobbing, og om varslene følges opp i henhold til lovverk.

Som en del av arbeidet for å besvare problemstillingen har revisjonen hatt oppstartsmøte/ intervju med virksomhetsleder/ rektor ved Aremark skole. Revisjonen har videre gjennomført en dokumentanalyse av kommunens egne retningslinjer og rutiner for arbeidet mot mobbing i den sosial læreplanen. Revisjonen har kontrollert Aremark kommunes egne rutiner og praksis opp mot tilgjengelig informasjon fra utdanningsdirektoratet i forbindelse med temaet mobbing. Revisjonen har også vurdert resultatene av elevundersøkelsen, for å kunne sammenligne omfanget av mobbing i Aremark kommune med omfanget i andre sammenlignbare kommuner.

Revisjonen har videre kontrollert fem elevmapper med saker som omhandler mobbing, for å kontrollere overholdelse av lovverk og skolens eget planverk. Revisjonen har også gjennomført en spørreundersøkelse sendt ut til skolens ansatte der respondentene besvarte spørsmål om skolens arbeid mot mobbing.

 

Grunnskole – tiltak og planer mot mobbing – Aremark kommune 2017

Dokumentasjon og likebehandling i byggesaker

23. januar 2017
Råde kommune

Temaet for denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Råde kommune har etablert et system og en praksis som sikrer likebehandling i saksbehandlingen av byggesaker, og om kravene til nødvendig dokumentasjon ivaretas.

Vår konklusjon er at funnene innenfor både system og praksis – i all hovedsak – fremstår som tilfredsstillende. Det er etablert internkontroll som skal sikre likebehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen, og denne etterleves i stor grad også i praksis.

Samtidig har vi også gjort enkelte funn som trekker i motasatt retning. Disse er samlet sett ikke av en slik karakter at det endrer vår hovedkonklusjon. Funnene synes også til en viss grad å henge sammen, eksempelvis ved at noen kan skyldes manglende kapasitet og/eller kompetanse, eller at svakheter på et område fører til svakheter på et annet område – i praksis “følgefeil”.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport byggesak – Råde kommune 2017