Revisjonen skal etter kommunelovens § 24-9 utføre forenklet etterlevelseskontroll i samsvar med ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. I lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor som utfører etterlevelseskontroll etter § 24-9. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for kommunens internkontroll, men kan være et grunnlag for å forbedre internkontrollen. 

Revisor avlegger senest 30. juni skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen.