Kommuneloven § 24-2 fastslår at revisor i tillegg til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og annen kontroll, skal utføre eierskapskontroll. 

Lovforarbeidene til kommuneloven gir uttrykk for at eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon er viktige virkemidler i den kommunale egenkontroller. Selskaper forvalter ofte store verdier og yter mange sentrale oppgaver på vegne av kommunene. 

I følge kommuneloven § 23-4 innebærer eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.